Round 9 (2019-04-29)

Ashburton vs Blackburn South

2     :     9 

Ashburton Won Lost Blackburn South Won Lost
Keong Lim 0 3 VS Genuka Mapa 3 0
Anthony Puopolo 1 2 Kovid Jayasuriya 2 1
Robert Liddle 1 2 Zac Wijaya 2 1
Ashburton 1 2 3 Blackburn South 1 2 3 Matches Games Points
Robert Liddle 11 11 12 Kovid Jayasuriya 13 9 10 1 0 2 1 34 32
Keong Lim 7 9 0 Zac Wijaya 11 11 0 0 1 0 2 16 22
Anthony Puopolo 6 7 0 Genuka Mapa 11 11 0 0 1 0 2 13 22
Keong Lim 10 8 0 Kovid Jayasuriya 12 11 0 0 1 0 2 18 23
Robert Liddle 9 15 8 Genuka Mapa 11 13 11 0 1 1 2 32 35
Anthony Puopolo 6 11 11 Zac Wijaya 11 8 5 1 0 2 1 28 24
Keong Lim 11 7 8 Genuka Mapa 9 11 11 0 1 1 2 26 31
Anthony Puopolo 11 9 9 Kovid Jayasuriya 5 11 11 0 1 1 2 29 27
Robert Liddle 8 8 0 Zac Wijaya 11 11 0 0 1 0 2 16 22
Doubles 1 5 10 11 Doubles 1 11 12 13 0 2 0 3 26 36
Doubles 2 0 0 0 Doubles 2 0 0 0